Bodøs Tidslinje

Nord 1

Tristique at leo pulvinar

Bygninger og landemerker i Bodø.


HENRY KRISTIANSEN·20. MARS 2012


Årstall for kjente landemerker, plasser, bygninger og skulpturer som kan hjelpe oss å tidfeste fotos. Herunder også bygninger som er revet før og etter krigen samt det som forsvant i flammene 27. mai 1940.


1240 -

Ca.  Steinkirke bygget på Bodin kirkested. Det tyder på at det har vært en trekirke her tidligere. Mye peker mot kristen virksomhet opptil flere hundre år tidligere.


1500 -

ca.1500 til 1600. Hernes og Rønvik-Berget var Borgerleie, Borgere drev periodevis handel utenfor større tettsteder/bebyggelse.


1521 -

Løp hovedgård er nevnt fra dette året, gården er nok enda gamlere. Gården var ei stund embetsmannsgård fra 1651 til 1837. Ellers en privat gård og ganske så stor, man tror Løpsmark lå under denne gården.

1600 -

Ca. Prestegård på østsiden av Bodøelva.

1604 -

Hartvig Bille får oppført Lansherreresidensen Bodøgård like etter 1604. Bodøgård har en av landsdelens dypeste gårdshauger og var et maktsentrum. Den danskfødte Hartvig Bille var befalingsmann over Nordlandene , dagens Nordland og Troms. Han var satt i embetet av kongen i 1604.

1646 -

Preben von Ahnen blir lensherre, Bodøgård.

1663 -

20.Mars dette året blir det bestemt at det skal sendes post fra Trondhjem og nordover, to til tre ganger årlig. Denne tjenesten ble organisert fra Bodøgård. Dette var en usikker postgang og det kunne hende ikke posten kom frem i tide.

1666

16 August dette året åpnet Ingeborg Svendsdatter, enke etter Hans Lauritz Blix et legat og ga 100 Riksdaler til et fattighus straks etter Bodø Kirkgård, på østsiden. Dette er nok det første fattighuset i landsdelen. Fpr rentene på 6 Riksdaler skulle det skaffes klær og mat til de trengene. Nå vites det ikke hvor lenge dette huset sto som fattighus, pengene ble brukt opp ganske fort. Det fantes visst en velgjører i 1801 også, i mellom disse årene jeg ikke noe om fattighuset.

1676

Jens Mortensen von Møinichen Sogneprest i Bodin fra 1676 til våren 1696 da han flyttet til Bergen

Bestemorenga' får sitt navn etter Ingeborg Svendsdatter, enken etter Hans Lauritzøn Blix. Hun av får av Sogneprest Jens Mortensen Von Møinichen borett på Alstad, også bruksrett til denne engen som lå under bruket på Alstad som hun i 1667 flyttet til etter sin manns død.

1700 -

Tre handelssteder finnes på den sørvestlige Bodøhalvøya, Hernes, Hundholmen og Rønvik. Hundholmen er den yngste av disse. Hernes og Rønvik Har antagelivis vært gamle Borgerleirer. Hernes antaes har vært et gammelt sentrum. (Se 1500)

1707 -

Didrik Grewe kjøper Rønvikberget/Burøya/Jektvik (Skipsverfet) og drev handel, noe senere ble han eier av Rønvik.

1723 -

Didrik Grewe er å finne på Hundholmen, driver handel.

1743 -

Hundholmen eies og drives av Ole Kleppe, gift med Sofia Mønichen. Det er bare en husstand på stedet, men det er nokså mange arbeidsfolk i huset.

1750 -

Ny prestegård satt opp på vestsiden av Bodøelva av sogneprest Nicolai Christian Friis. Forbildet for nybygget var en Nordlansk versjon av Christianborg slott i Danmark. Denne bygningen var angitt til å være 32 X10 meter i 1866 (Angitt til 50 X12 i 1918). Bygningene på østsiden av elva var så forfalt etter langvarig krangel mellom Lensherre og Sogneprest. I november 1747 ble Friis enig med sognebarna at ”hver mann” skulle bidra med en ½ daler hver i stedet for å reparere på de gamle husene. Vedlikehold av prestegården falt den gang på ”allmuen.” 

1762 -

Nå bor Sigvard Rasmussen i huset fra 1743, driver med handel, var snekker og billedhogger.

1771 -

ca. Gården på Vågøya blir bygget. Revet i 1971. Denne gården sto i forbindelse med Forsøksgården.

1772 -

Hundholmen ble bygslet til Niels Schjelderup fra Oppeid,Hamarøy, og han etablerte gården som handelssted «på en måte som gir linjer helt framover til etableringen av Bodø by» Kilde: Gudbrandson/Bodø Kommune.

1775 -

Hundholmen formell status som  handelssted for første gang den 15.April dette året. Amtmannen Utnevnte Niels Schjeldrup (Se. 1772) og hundholmen ble gjort til kremerleie, Dvs. staten gjennom amtmann overtok retten til å utnevne handelsmann. Niels skulle holde kro og gjestgiveri, og andre andre behøvende logementer som spise og drikkevarer. Tobakk, klær og fikeredskaper skulle han også selge.

1784 -

Bodin kirke ble påbygget.

1787 -

Niels Schjeldrup bygger Hovedhus, Stulåna? (1787/1788) ca der Jakhellngården kom. Huset blir senere revet (Se 1803) og står kanskje enda et sted i Nordland.

1791 -

Niels Schjeldrup dør i i 1788 og hans enke Dorothea Catarina Bugge Kaurin gifter seg med Michael Hvid Angell, Hamarøy. Michael får bevilget å drive hundholmen.

1794

Den første apoteker hadde utsalg fra Bodøgård, han het Hans Erhard Krogh og apoteket ble hetene Bodø Apotek den 2.Mai. (Dette apoteket var det første i Nordland men ble lagt ned etter ei kort tid). Prof. Schytte tok over dette utsalget etter at Krogh flyttet fra stedet i 1807, Schytte holdt det gående til 1808 da han døde, Schytte hadde også ansvaret for Sykehuset.. Dette apoteket er forgjengeren til Svaneapoteket som fikk sitt navn i 1915 når Tordenskiold Apotek ble opprettet i byen.Se 1808

 

1796 -

Sykehuset bygget i Bodøsjøen. Haugen der bygget lå het/heter Doktorhaugen.

1798 -

Christen Sverdrup overtar Hundholmen.

1800

Gården Nordvik i Valnesmarka blir bygget i 1800-1825. Ble solgt til Bodø Energi i 1915 og eies nå av Bodø Kommune. Bygningen er et kulturminne i dag. Det er dannet ei forening som heter Nordvikas venner som prøver å ta vare på stedet.

1801 -

Nå bor det 19 mennesker på Hundholmen etter folketellinge 1.Februar 1801. Enda er det bare et hovedhus med 15 fritstående bygninger på Hundholmen.

 

1803 -

Trondhjemske Handels og Fiskerietablissement kjøper Hundholmen av Christian Sverdrup, han flytter til Kjerringøy og starter med handelstedet der.

Selskapet setter i gang stor byggevirksomhet på Hundholmen i årene 1804 og 1805. Bla ei vindmølle der kirka ligger i dag og to brønner i byen, samt Jakhellngården,brygger, krambod og fiskebod. Disse bygningene lå fra Falchodden, omtrent på vesthjørnet av sjøgata.15 og til Sjøgata.21 og mesteparten var bygd av nytt tømmer.

Bøkkergården, senere Ramson og noen andre bygninger ble også bygd for bolig til arbeiderene.

 

1804 -

Jakhellngården/Storgården.

Postekspidisjonen ble anlagt.

1808 -

Nyholmen Skanse.

Arnoldus Scyhtte skal visst ha drevet Bodø apotek/Svaneapoteket fra dette året til 1810 da sykehuset ble lagt ned. (Usikre kilder) Arnoldus var sønn av Prof. Erik Gerhard Schytte og hadde samme utdannelse. (Se 1794,1807,1808,1810 og 1836,1860, 1873, 1876,1897,1915,1917)

1809 -

Tårnet på prestegårdens hovedbygg blir revet.

1810

Sykehuset i Bodøsjøen blir forlatt etter at Dr.Whinter ga opp å drive det etter egene midler. Nå sto sykehuset tomt i ca 20 år og det forfalt helt til 1831/1832 da det ble flyttet til Bodø. Apoteket hadde nå en usikker fremtid, har ikke noe kilde på om det ble drevet apotek i mellom 1810 og 1830 men vil tro det. (Se 1830)

 

1811 -

Staten kjøper en del av Nyholmen og bygninger der, av Trondhjemske Handels og Fiskerietablissement. I forbindelse med Skansen.

1813 -

Den 14.Mai blir det bestemt i Kongelig Forordning at kjøpstaden Bodø skal etableres.

1814 - Carl Johan Gerss er Bodøs første handelsborger, han får sitt borgerskap i Oktober 1818. Noen år tidligere, i April 1815 får han av finansdepartementet tillatelse til å drive handel i Bodø samt drive med import og eksport. Han må forlate Bodø i 1818/1819 etter den store smuglersaken "Bodøsaken". Se linker nederst for Bodøsaken og om Gerss.

1816 -

Amtmannsgården(1819).Revet i 1907, Norges Bank ble oppført her i 1909.

Bodø fikk status som kjøpstad den 20.Mai

1817 -

Trondhjemske Handels og Fiskerietablissement selger bygningene og eiendommene på hundholme til 5 Trondhjemske handelshus.

1818 -

Bodøsaken (1818/1821) Se nederst for link om saken.

Christian Jakhelln etablert.

1820 -

Lille Jakellngården i Storgt.34(Før 1820?) Huset var en kopi av Jakhellngården fra 1804. I Senere tid ble første etasje omgjort til foretning, brant ned under bombinga.

1825 -

Nå er det 210 innbyggere i Bodø. Det er oppgitt et tall på 253 innbyggere, etter det Coldevin skriver skyldes dette ei forveksling med en oppgave fra 1828. Den orginale fortegnelsen fra 1825 lå i Bodø byarkiv.

 

1826 -

Madam Rekhoff driver et Hotel i Jakhelln/Storgården, det eneste i Nord-Norge.

1828 -

5 Trondhjemske handelshus lider store tap og selger eiendommene rundt Hundholmen, Bodøgård og flere andre gårder til Chr.Jakhelln den 1.Januar

1830 -

Svensken Peter Petersen Hegbom kjøper Smed Tron Qvales hus der Grand Hotel ligger i dag. Hegbom startert Herberge senere på tomten.

Den 10.August ble Knut Wiingaard Asbjørnsen den nye Apoteker for Bodø Apotek/Svaneapoteket. Han får ved Kongelig Resolusjon den 5.Oktober 1835 tillatelse å selge apotekervarer i Lofoten også. (Se 1794,1807,1808,1810 og 1836,1860)

1832 -

Sykehuset flyttet til Storgata 48 fra Bodøsjøen.

1835 -

Den 21.Januar dette året blir Nyholmen Skanse nedlagt, kanonene blir sent til Trondhjem. Det var planer om å sette i stand Skansen i 1826. En av kanonene som tidligere hadde falt i havet ble fisket opp rundt 1850 og plassert på vindmølletomta (Kirketomta) som saluttkanon. Senere ble den skutt i stykker og ble funnet igjen under graving på kirketomta i Januar/Februar1938. Kanonen ble oppbevart på brannstasjonen og forsvant under krigsårene 1940-1945.

1836 -

Storgata 23 "Haavikgården"

Knut Wiingaard Asbjørnsen dør og hans fru driver Bodø Apotek/Svaneapoteket videre frem til 1860. Forpaktere på dette apoteket var i fra denne perioden, Joakim A. Koth som hadde vært Ordfører og en mann med navnet Robert Nicolai Hirch fram til 1.Oktober 1851 da Lorents Wittrup Lied tok over forpakterjobben. (Se 1860)

1837 -

Bodø Folkeskole "Almueskolen" i dagens storg.15 fram til 1865?

Margrini Får Borgerskap og "må" starte herberge for ovenatting. Dette på Falchodden der Løvold ligger i dag.

1842 -

Finansdepartementet legger frem innstilling på å legge ned Bodø som by, flertallet av statsrådene går i mot dette forslaget. Året etter kommer det et nytt forslag om å legge ned byen og foreslo samtidig en ny Kjøpstad et annet sted i Nordland.

1846 -

Sverdrups enke Bolette Cathrine (se 1798,1803) flytter til Bodø i 1829 og kjøper huset i storgata 40. (Senere Sparebanken )Bollette begynner med handel i en alder av 74 år, hun dør i 1850.

1847 -

Den første reguleringsplanen. Denne var høyst ufullstendig, det var ikke før 1857 det kom en skikkelig reguleringsplan.

1850 -

Grand Hotell/ (Trebygning av Simen Kildal Nilsen, Nilsen Hotell), Tidligere har Jakhellngården i 1826 og senere Margrinigården i 1837 på Falchodden fungert som hotel/Overnatting. I 1870 årene får Grand ei brygge, i 1860 er det hus/bygning som heter "Kjeipen" der denne brygga går ut. Innafor denne brygga mot dagens Jakhellbygg så var det hav, se for deg hav der Taxisentralen/holdeplassen holdt til. Etter 1884 ble dette havet fylt igjen, da var plutselig Falchodden ikke en odde mer. Senere, i 1898 kom brygga utenfor Bodø Trealstkompani (Kalles NKL eller Løvoldbrygga) og i 1904 kom DS kaia.

1855 -

Nå er det 228 innbyggere i Byen.

Vestre landgangskai

1857 -

Kirkegaten "Strandgården"

Sparebanken blir opprettet dette året.

1860 -

Bedehuset i Storgata.

Lorents Wittrup Lied tar over Bodø apotek/Svaneapoteket den 14.Mars. Han hadde vært forpakter ved apoteket siden 1851. Det var hans om flyttet det til Storgata 4. (6 etter krigen) Lorens var overformynder og var Ordfører i 1853.  Lorens flytter fra Bodø i ca 1873 og dør i Oslo i 1875.(Se 1794,1807,1808,1810 og 1836,1860, 1873)

1861 -

Sundems bokhandler etablert

1862 -

Nå er det 370 innbyggere i Bodø.

Nordlands Amtstidende etablert 1.Okt i Krysset Rådhusgt/Sjøgt.

Wulf fra Flakstad i Lofoten foreslår å legge ned Bodø i fordel for en by i Lofoten kalt Svolvær.

1863 -

(Ca) Første brannstasjon.

(Ca)Kommunen ansetter en eller to vektere for patruljering av gatene om natten.

1864 -

Bodø Kretsfengsel i Storgt. 38 (Kommuneadministrasjonen holdt til her til ca 1920)

Nordland Indremisjon Bodø.

1865 -

Nå er det 519 innbygger i byen. I årene fra 1865 og frem til 1890 hadde byen en betydelig vekst av innbyggere pga. sildefisket. Først ti år med storsildfiske og deretter ca ti år med feitsildfiske. (I 1890 var det 3656 innbyggere)

Første gatelykt på Vestre landgangskai.

1867 -

Bodøs telegrafkontor åpnet med forbindelse til Lofoten og Trondheim den 31.November

1868 -

Bodø Skipsverft.

SDS blir stiftet av hotelleier Simen Kildal Nilsen og to år senere kommer navnet på plass.

1870 -

Navnet Salten Dampskipsselskap blir en realitet og første båt satt i drift, D/S Salten.

Grand hotel utvider i Storgata i perioden 1870 årene, Usikker på eksakt årstall.

1871 -

En skøyteklubb eksisterer nå, mulig så tidlig som 1870.

O.Johanson etablert, driver forretning i krysset Storgaten/Torggata i fra Madam Larsens gård. (Baker Larsen i Storgata 18). Senere K.bugge i ca 1881 og så Glassmagasinet etter 1915.

1872 -

Bodø Folkeskole 4. November i Kirkegata 4 (Fattighuset i folketellinga 1910, senere etter 1920 Kommuneadministrasjonen)

Bodø Sangerforening.

1873 -

Johs. Aas tar over som forpakter av Bodø Apotek/Svaneapoteket 19.September. (Se 1794,1807,1808,1810 og 1836,1860, 1873, 1876,1897,1915,1917 )

1874 -

Otto Koch etablert.

Bodø Håndverkersangforening Stiftet.

Chr. Jakhellns Bankforetning etablert.

1875 -

Nå er det 1484 innbyggere i Bodø.

Nyholmen fyrhus (1873-1875)

Norges Bank Etablert i Bodø

Bodø Sjømannsforening stiftet i Mars.

1876 -

Bodø vannverk ble besluttet.

Johannes Aas kjøper Bodø Apotek/Svaneapoteket i September, bygger så ut gården i Storgata 4(6 Etter krigen) Han fikk bevilgningen i 1878. Johannes kone Martha, driver dette apoteket etter Johannes død i 1900 frem til 1914 da hun selv døde. (Se 1794,1807,1808,1810 og 1836,1860)

1877 -

 

1878 -

Første vannledning lagt(Voldvatnet)

Solvold (Rønvika) revet 1968 

"O.Johanson" flytter til Storgata nærmere torvet (Se 1871) Han bygger forretningsgården sammen med H.Torhjuul. Det meldes i November 1887 at Torhjuul har gått konkurs, om han driver videre etter dette vet jeg ikke. Det meldes også i 1893 at han er begjært konkurs..

Elias Ramson etablert. H.Ramson i Oslo etablerte forretningen som ei avdelig i bodø dette året. Elias kom til Bodø i 1883 og drev denne videre frem til krigsutbruddet 1940. Ramsongården ble lagt ut for salg i 1937 og i 1939 var gården solgt til Nilsen/Nygård. Usikkert om Ramson drev forretning her det siste året før krigsutbrudd.

Gamleveien 63 Bertnes ferdig. Her lå det gamle meieriet.

1879 -

Sparebanken.

1880 -

J.A.Johansen Hermetikkfabrikk etablert, Nordland Preserving Co. Litt usikkert på årstall men han vant en pris for sitt produkt dette året. (Se også 1887)

KFUM Stiftet.

Søndagskolen er etablert før eller dette året.

Middelskolen starter opp i August i leide lokaler, ikke før i 1887 skolen fikk egen bygning med den Høyere skole.

Norsk Turistforening (1868) og Bodø og Omegns Turistforening (1890) Bodøveringene begynte å få en trang til å reise ut av byen nå og, helger og ferietider. Det ble bygget en sommervilla og de første hyttene dukket opp rundt Soløyvannet, Vågøyvannet og Vatnvatnet. Andre steder fikk også "Turist" hytter. I årene 1887 til 1890 ble det stiftet 11 lokale turistforeninger rundt Bodø og Bodin og omegn.

1881 -

Sykehuset nybygg Storgata 48.

Kapellet i forbindelse til sykehuset i Storgata antatt satt opp. Senere flyttet til Bodin kirke. Brukes visst ikke i dag.

1882

Bodø mineralvannsfabrikk. Eksisterte i 1914, aner ikke når den ble nedlagt. Mulig nedlagt rundt 1920. (Se 1921)

Godtemplarordneren med Nordens Klippe ble stiftet i Bodø den 5.Mai IOGT(se 1900)

1883

Kjærringøy kirke Vigslet.

Brødrene Koch starter opp en Manifakturforretning (Christian og Johs Kock) 1 September.

C. Johnsen & Co etableres i April og salg av Hvitevarer. Eier står som Elise Hansen.

Bodø Dykkerselskap registreres i Mars av Otto Koch, P.B Lange og E.Andersen.

1884 -

Tordenskjoldsgate "Nordens Klippe" Goodtemplar. Denne tror jeg skal være i 1882.

1885 -

Folketallet er nå på 2695 innbygger i byen.

Bodø blir eget Kirkesogn

Grunnmuren til kirka blir satt i gang på Vindmølletomten som kommunen hadde kjøpt av Carl Jakhelln. Grunnstensnedleggelsen ble foretatt i Juni 1886. En kobbersylynder med beskrivelse av kirken, samt en sølv og gullmynt ble begravet under denne sermonien. Iløpet av 1886 ble kirken tømret ferdig og innen utløpet av 1887 sto kirken ferdig. Se 1888.

Bodø gamle kirkegård (Pelle Molins plass)

Athenæum stiftet den 23.November  (Handelens Hus i Storgata 10 etter krigen, Se 1958)

1886 -

Saltstraumen kirke (ble senere flyttet i 1905 pga. ustabile grunnforhold) 

Nordlands Amtstidende bytter navn til Nordlandsposten.

Postekspidisjonen i Bodø blir Postkontor. Postmesteren er Stortingsmann Sivert Nielsen. Som stortingsmann virket han mellom 1859 og 1897 og har vært stortingspresident i flere perioder.

1887 -

Høyere Skole og Middelskolen i nytt bygg som lå der Rådhusbassenget er i dag.

J.A.Johansen Hermetikkfabrikk, Nordland Preserving Co. Byggningen på Falchodden sto ferdig, der Bodø turistinformasjon ligger i dag. Mulig fabrikken ble bygd tidligere (Se 1880).

Fredrik Moe Kullforretning og trelasthandler.

Bodø Skotøymagasin eller Bodø Skoudsalg blir startet opp den 4 Juli av Petter Martin Hofseth, han selger også lærprodukter.

Johan Arent Hofseth tar over eller starter firmaet W.Walkinton og driver med Agentur og Kolonialforretning den 4 Juli.

1888 -

Bodø Håndverkerforening

Bodø Kirke ble innviet den 6. Januar dette året. Kirken fikk dobble glass i vinduene, kirkeklokker fra Westfalen i tyskland, i 1899 sprakk den største klokka og ei ny kom fra Olsen Nauer fra Tøndsberg, samtidig ble den minste klokka innkjøpt. I begynnelsen var det ikke noe alterbilde, dette kom på plass i 1899. I 1918 kom det to glassmalerier i vinduene i "koret". De 4 evangelistene ble skåret inn i preksetolen i 1927 og i 1937 ble kategralglass satt inn i alle vinduene. Se også 1885. Kilde NP 6.Januar 1938

Bodø Teglverk (Rønvikleira)

Byen får gatenavn. 

Fiskerimuseumet ble stiftet 16.April.

Kløkstadsbrukets notlag med Jaktfartøyet Lydiana etableres i slutten av 1887?, registrert i Januar 88. J.C. Koch står som bestyrer.

V.B. Jentoft og I.L. Jentoft starter et rederi med dampskipet Tranø i Januar.

Rederiet Dampskipet Jølster starter opp i November av Peter skog, Leonard Johnsen og Johan Holst.

1889 -

Første private bytelefon med 25 abb etablert.

Ronaldsen Boghandel med innehaver Dorthea Ronaldsen starter opp den 13 November. Selger bla. Bøker, papir, kort og Parfyme m.m. Dete firmaet gikk konkurs i August 1892.

Wold & co. Limteret etableres av Anthon martinius Wold og Hans Jørgen Udhaug. Firmaet driver med salg og utskiping av fiskeprodukter og Rederivirksomhet.

Claudia Bugge tar over Sofie Olsens forretning i November. Vet ikke hva hun solgte eller hvor hun holdt til.

1890 -

Nå er det 3656 innbyggere i byen (se 1865)

Bodø handelsforening stiftet.

Hammarn 2 ["Hammarn2 het bare Hamarn og lå i Bodin, den gang jeg startet oppveksten min der. Siden ble den innlemmet i byen Bodø og har nå adresse Linerleveien 2, mens veien nedenfor denne eiendommen er døpt Hammarn. Kommentar til redigering fra Gudrun Ingebrigtsen]

Tollbugata 11

Kongens gate 62 Jakhellnbruket

Bodø og Omegns Turistforening  ble stiftet 13.Januar og Turisthytta nr.1 ferdig den 15.Juni og brant ned den 3.August dette året. Denne lå rett opp av Årnes og ble kalt Utsiktshytten. Det riktige stedet er nok Pollfejellet lengre Nord enn Årnes.

Odd Fellow. Navnet Snippen kommer fra denne gården.

Metodistmenigheten blir stiftet den 20.Oktober.

Gustav Moe etablert. Gustav var Ridder 1.Kl Vasaordenen og var Svensk visekonsul i mellom 1908 og 1930.

Prestegården på Rishaugen oppført mellom 1888 og 1890. Den nye Prestegården ble oppført på 1950 tallet.

Ca. Et møbelsnekkeri ser dagens lys i Storgata 22.Vet ikke hvem som starter denne, senere overtatt av Johannes Olsen i 1920. Se 1920 og 1922.

Notbruket "Maasen" etablert av C.A. Jakhelln 9 April.

Gjerthsen & Co landhandel på Valle starter opp i Januar.

1891 -

Evangelisk Luherske Frikirken for Tverlandet og Skjerstadfjord etableres 9.August (Se 1895)

Turisthytta Nr.2 sto ferdig i August der dagens hytte ligger. Denne hytta var for liten etterhvert så ei ny hytte ble bygget i 1896 (Se 1896)

F.Moe etablert den 2.Februar, byttet navn til Fredrik Moe i 1918 da Andreas Haansteen Moe ble eneinnhaver av firmaet.

Georg L. Sellæg starter landhandel på Skånland i Mars. Dette firmaet opphører i Mai 1893.

1892 -

Parkveien 46B "Villa Birkelund".

Støver skole.

Wiland Tønnefabrikk etablert. Hadde i 1935 saltlager og Kjølelager.

Oluf Madsen starter firma med alminnelig handel 7.Mai. Han har bopel i Prof.Sch.gt (Gårdnr.82)

Leonore Johnsen Cigarforretning opphører og hun starter opp Kolonial og Skipsforretning etter sin eller med sin far Lehonard Johnsen i pakkhus L-No.102 den 28 og 29 Mai.

Agnes Amundsen starter opp Garn og Tricotage handel i Torvgata i Jensens gård den 8 Mars.

Hotelvært M.J. Andersen begjært konkurs 19 November. (Hvor var dette hotellet?)

Peter Boholm starter opp klesforretning i Konsul I.C Kochs gård den 18 August. Han bor hos Johanne Aas i Dronningens gate.

Rolands & Riedl etablert 16 Desember og opphører innen et år. (Se 1893)

Skomakermester A.Hagensen går konkurs i Februar.

Brith Theisæth starter firma innen handel i Vikan i Februar. Hun bor på Valle.

Marselius Andersen starter opp med alminnelig handel. Han bor i Sandgata hos Henrik Andersen. Dette i Mai.

Notbruket Framgang startes opp av Baker P.Pedersen, Lensmand Larssen, Leonore Johnsen og August Olsen Myklebostad i Juni.

K. Kristiansen starter handel i Hopen i Juli.

Notbruket Haabet med skøyta Gyda etablert i Juli av Julius Bodøgaard, Ole Jacobsen og Johan Holst.

Nils Sætre starter landhandel i Valosen i August.

Jørgine Birkeland starter handel i byen i August. Hun bor hos fotograf Helgesen.

H.J. Mellbye fra Kabelvåg starter med handel i I.C. Kochs gård i September.

Joh. Sørensen starter opp Kolonial, Mel og Skipshandel i sin egen gård i byen i September (L.Nr 18)

Anton Carlsen etablerer anmindelig handel i Gulsmed Bjerkans gård, firmaet heter Vigs Eftf. Dette i Oktober.

Edvard Jaocoksen starter med handel på Godøynes i November.

Daniel Wærnes starter opp bok og papir, Kortevarer i November. Han bor på hjørnet at av Storgata og kirkegata.

Theodor Thorstensen starter landhandel på gården Løding i November.

notbruket Fortuna av Otto Koch, P.N. Lange og Johan Sivertsen etableres i November/Desember.

Johan Knudsen starter kolonial i slakter Andresens forrige gård i Desember.

Brødrene Johnsen starter Landhandel i Hopen i Desember. Konrad Martin og Johannes Johnsen.

Notbruket Sildhvalen etableres av Jens og Richard Østensen og Johan Holst på Bodøgaard i Desember.

1893 -

Torvgaten 3 "Skomaker Bjørnsen"

Nordlands privatbank(NB) blir opprettet dette året.

Frelsesarmen etablert 30.Januar.

Bodø Fiskeriskole, kjent som en av verdens første tilverkerskole. (Mulig oppstart 1892) Lagt ned i 1905.

Bodin Meieri etablert.

KFUK stiftet.

Ingavld Kornelius Kristensen etablerer Ingvald Kristensen den 13. November. Han bor hos Johan Pedersen i Dronningensgt.

Elise Pedersdatter Leraamo etablerer et firma den 14.November. Hun driver handel men vet ikke hva. Hun bor hos maler Høgseth i Torvgata.

Rolands & Riedl opphører den 11.November. Ulrich Riedl driver da foretningen fra samme dato under sitt eget navn og Anna Rolandsen(Bolandsen) trekker seg ut. Riedl bor hos S.A Stue i Storgata.

Olsen og Laurhammer Kolonialforretning etablert i Sjøgata i Kaptein Isaksens gård den 6 Mars.

Bodø "nye" Aktiebakeri etableres i Baker Helgesens gård i Storgata.

Bodø Kjemiske fabrikk etableres den 31 Januar. Dette firmaet lager Mineralvann, Såper, Bordsalt o.l. Bestyrer er L.H.A. Thuun og kontoret holder til i fotograf Olaus Olsens gård i Storgat 11A, Olaus er forøvrig regnskapsfører i firmaet.

M. Olsen starter opp en våpenbutikk i Januar. Han bor i Fauskes gård i Storgata.

Peter Scheldrup starter Landhandel på Skåland i April.

J. Jacobsen landhandel i Hopen Legges ned i April. Ingen infonår dette firmaet ble etablert.

1894 -

B & OI blir stiftet.

Folkeskole østre skolepark 

Metodistkirka 

Bodin kirke revet ned og gjenoppbygd i samme stil.

1895 -

Harald Langhelles vei 3 

Sjøgata 22 - Sjøgata 14.

M. Tjærandsen i Storgata ved Riedlehjørnet.

Frikirkens Kvinneforening Tverlandet/godøynes stiftet i Oktober. (Se 1891)

Slaktermester Lundlies hus står ferdig i Prinsens gate 5. Etter 1914 er det en mann med navnet Bjørnslie som eier dette til 1916.  1916 kjøper Tho. Thomsen dette huset og da finner vi Nordlandske Grafiske Anstalt her. I 1920 kjøper Bodø Arbeiderparti huset og gjør det om til Folkets hus. Dette huset brant i 1930 og ny betongbygning ble oppført i 1932.

1896 -

Tusenhjemmet (Revet 1978)

Første fastboende tannlege i Nordland, Matheson.

Bodø Sanitetsforening etableres den 30.November. Foreningen utdannet den første sykepleieren i August 1899.

V. O. Tandberg etablert den 15. Januar.

Hans Ramm Rønneberg starter forsikrings agentur i Rådhusgata 9. 21 Desember.

Turisthytta Nr.2 fra 1891 ble for liten og ei ny ble bygget. Bodø Sparebank donerte 4000 kroner til dette og byggmester Zimmermann bygget den etter tegninger av Arkitekt og professor Andreas Bugge, hytta sto ferdig i August. Dette er Turisthytte Nr.3.

1897 -

Bodø Ølbryggeri står ferdig (Nordlandsbryggeriet)

Høiere Almenskole

Rensåsgata 25.

Apotek Svanen startet av Ove Chr.Owe (Tordenskiold?)

Byens første Byfogd.

1898 -

Ca. De private telefonlinjene blir overtatt av staten. (Se 1889)

NKL/Løvold Brygga bygges på Falkodden. På denne tiden lå det en hermetikkfabrikk her som var etablert fra begynnelsen av 1880 årene.(Årstall usikkert) 

Bertnes Ullvarefabrikk. I drift mellom 1899 og 1956.

Fredensborgveien 108.

Bodø håndverks og industriforening blir stiftet den 6.Desmber.

Prestegården som er oppført i 1750 blir revet i løpet av 1890 årene for å gi plass til landbruksskolen. Nordland Amt fikk kjøpekontrakt på prestegården i 1892 og i 1893 var skjøtet på plass. Eiendommens navn var da Bodø Landbruksskole men det offentlige navnet var Troms Skift Landbruksskole, fordi den skulle ta opp elever fra de tre nordligste Amter. I 1898 var både hovedbygning og fjøsbygning ferdig, det var snakk om å resture prestegården men den egnet seg ikke som skole og var i dårlig forfatning. Gården var 9 Km lang og i mellom 1 til 3 km bred i begynnelsen.

Nordlands Amts Skoghusoldningsselskab ble stiftet i Bodø den 5.Juli. Lagt ned etter 6 år. (se 1905)

1899 -

Bodø Kirkegård på Hernes.

Gustav Seivåg etablerte foretning med produksjon. Han kjøpte i 1934 Tandberg Hermetikkfabrikk.

Norstranden Meieri.

Broderforeningen, Frimurerlogen etableres 22.August. Leide lokaler på Grand hotel i begynnelsen, litt senere i Sparebenken og der igjen i Godtemplarlosjen Fram før nytt bygg sto klar i 1930.

Helligvær Bedhus inviet. Se 1908 og 1913.

1900 -

Fra århundreskiftet og frem til 1930 var det ikke den store veksten av innbyggere tross store utbygginger av kaiannlegg, Rønvik Asyl og flere foretningsgårder. Innbyggertallet lå stabilt på ca. 5000 i disse årene.

Linerleveien 2 "Hammarn"

Torvet 1 "Baker Strand" Nabohuset til Ramsongården.

Veien forbi Bodin kirke blir flyttet i forbindelse med ny vei til Kvalvåg. Skulle ligge 13 meter fra veggen. Stein som var til overs fra kirkegjerdet skulle tilkomme veivesenet. Det ble bygget trågjerde ellers rundt den nye og gamle veien

Urmaker Ingebrigsten åpner forretning. Han flytter til Ålesund i 1904 og senere til Trondheim.

Symra ble stiftet 12.Januar av IOGT. Ungdomslaget stiftet også en håndskrevet avis den 15.Januar. (Se 1882)

1901 -

AGA Fruktlag etablert, Foretning i Storgata 5, naboen til Grand hotel. Et utsalg i Havnegata og et etterhvert i Sjøfartsbygningen. Det i Havnegaten etter det jeg forstår var den som kom opp på bussholdeplassen, uvist år. (Se også 1966)

Husmorskolen tilknyttet Landbrukskolen, etablert fra 1.April

Bodø Husflidskole for barn. Holdte til i Ynglingsforeningen til smågutkurset.

1902 -

Rønvik asyl (1895-1902)

Rønvikveien 28

1903 -

Kapellet ved Rønvik sykehus sto ferdig.

Saltstraumen kirke flyttet til sin nåværende plass.

I. Chr. Hansen Manufaturforretning i Storgata 9A. I dette bygget kom Bertnesutsalget etterhvert.

Nordly grendehus. (Se 1937 og 1984)

1904 -

Dampskipskaia åpnet 23.Juli med DS Vesterålen som første skip. Arbeidet med kaiannlegget ble startet i 1901.

Moloen. Påbegynt i 1892.

Tandberggården i Storgata 22.

Nordlandsmuseet som Fiskerimuseet åpnes for publikum i April.(Fiskerimuseet se 1888,1932 og 1936) Her holdt også Folkebiblioteket til.

Prinsens gate 110 eller 112 (kullkolonien).

Sandgata 9 (kullkolonien).

Rensåsgata 7 og 9  (kullkolonien).

Sildoljefrabrikken. Nordland Kraffoderfabrik Ragnar Schjølberg.

En Dansk motorfabrikk etableres i byen. (Mulig i 1905).

1905 -

Georg Øyesvold etablert. Flytter til Storgata 18 i 1915.

Harald Bjørnsen "SkoBjørnsen" Etablert. Var først i Baker Pedersens gård i Storgata 60. Flyttet senere til Storgata 19, til slutt kjøpte Bjørnsen vognmann Ellingens gård i Dronningens gate 26 og drev der til krigen brøt i 1940. Bjønsen eide gården i Torvgata 6 og bodde der, etter krigen bygde Bjørnsen opp foretningen på den gamle boligtomta (Se 1960).

Saltens Skogselskap ble stiftet 11.Februar i Bodø med tre Fogder, Salten, Lofoten og Vesterålen. helgelanf kom også med fra den 23.juni. Dette ei vidreføring av Nordlands Amts Skoghusoldningsselskab (Se 1898).

Fridtjhov Anderssen flytter til byen 1904 fra Beiarn og med sine brødre blåser han liv i Bodø sangforening som har ligget nede i 10 år. 

1906 -

Kirkeveien 23 "Gjerde"

Jacob Klette ettablert dette året i ca. Storgata 20

Idrestsplassen blir anlagt dette året av B&OI, opprustet i 1937.

Mudringen innenfor moloen  var ferdig.

1907 -

Storgata 63 "Fische"(Bolighus). Magnus Fische etablerte kullforetning dette året. han var i en periode skipsreder(Ukjent årstall). Firmaet ble A/S i 1923. Fransk Konsul fra 1917 og Portugisisk konsul fra 1927. Var også Kommisjonær for Norsk Brændselolje A/S.

Hjartøy-Tunet i Lagårdveien. Huset flyttet fra Landegode.

Emilie jensen kolonial starter opp dette året i Kongens gate 29. Forretningen ble forandret i 1917 utvidet en del ganger før 1940. Lagt ned under navnet Hoset i 2013, da lå forretningen i Kongens gate 31.

Bodin gamlehjem på Seivåg gjøres om til fattighus i Mai.

1908 -

Storgata 20 "Perret Gården". Perret var i Storgata 32 før dette året. Etter krigen er adressen Storgata 16.

Fram kino

Kristine oppegård etablert frukt og grønnsaksforetning, opphørte i 1931, kun engros innen samme detalj etter dette året.

Bodø Tegleverk A/S etablert.

Helligvær kapell Storsørøy innviet. Se 1899 og 1913.

1909 -

Norges Bank i Storgata 11

Byen får første strøm fra Breiva kraftstasjon (lagt ned i 1960)

Kongens gt 29 "Karl Johan" Emilie Jensen.

Torvgata 3.

Ingvald Kristensen, Skipshandel. Storgata 9A men med inngang Sjøgata/Svinesund.

1910 -

Saltens Framtid/Nordland Framtid etablert.

Varghaugen i Louise Engens vei.

Hanna Håvik Garnforretning. Flyttet til Torvgata 4 i 1917.

1911 -

Havnegaten 3 " Glassmester Frantzen"

Kirkegaten "Baker Lillegaard"

Speiderbevegelsen starter opp i byen.

Foreningen Bodø Bys Forskjønnelse ble stiftet dette året av Halvdan Falch, Alfred Svensen og Sigurd Koch.

1912 -

Rikstelefonnettet blir tatt i bruk 10.Juli. Ingen offesiell åpning.

Bodø Toldkammer.

Dronningens gate 63 "Villa Solveggen"

Prinsensgate 148.

Valnesfossen blir innkjøpt av Kommunen. Heggmofossen er også nevnt og ble antageligvis innkjøpt samtidig.

Keiservarden/Steinvarden ble bygget eller anlagt.

1913 -

Helligvær gravplass på Bågøya innviet. De døde var gravlagt i byen før dette året. Se 1899 og 1908

Arne W. Johnsen tar over J.A. Johnsen Nordland preserving Co. Bytter navn til Bodø Conserves Fabrikk. Den ble også drevet under navnet Arne W Johnsen i følge Coldevin i 1937. Begge kilder fra samme bok.

Første bilen kommer til byen.

Eivind Voigt Gullsmedforretning etableres i Torvgata 2 i Mai/Juni.

1914 -

Nordlands Privatbank i Storgata 9B

Breidablikk på Reinsletta (Schjølberggården)(Det brune huset) Sluttført med stall og tårnbygg i 1916.

Paviljongen på stortovet får tak.

Bodø Arbeiderparti ble stiftet.

Bodø Røde kors stiftet.

Folkebadet

1915 -

Post og Telegraf i havnegata.

Bodin Andelsmeieri i Krysset Bankgata og Dronningens gate.

V.O.Tandberg m/fl. starter Hermetikkfabrikk i Desember, ca der NRK Nordland ligger i dag. Ragnar Schjølberg var antageligvis hovedaksjonær.?

Nordenfjeldske Blikkembalasjefabrikk, lagt ned i 1922.

Magnus Øyesvold etablerer opal Gullsmedforretning den 15.Juli i Storgata 8 etter mange år som ansatt i sin brors gullsmedforretning. Flytter senere til Kirkegata 1A i 1926.

Marie Øyesvold overtar Bodø glassmagasin etter K.Bugge i Storgata 18.

Nordlands Grafiske anstalt Tho.Thomsen i Prinsens gate 5 den 6 November. Etter 1920 var Folkets hus her.

Bodø apotek bytter navn til Svaneapoteket siden Tordenskiold Apotek er etablert dette året.

1916 -

Sjøgata 6 "Hendriksen Mek Verksted" ca. Sjøgata 22/24 i dag.

NKL åpner første foretning i Storgt.15 Bygningen brenner ned i 1928.

Det blir annlagt en idrettsplass. Ble annlagt først som skøytebane.

Bodø/Glimt blir stiftet.

Bodø Massasje institutt etableres. (Se 1937)

Jentofts Minde ved Vatn-Vatnet opprettet av Bodø Sanitetsforening. Dette var en del av arven etter Konsul V.B.Jentoft som døde dette året.

Bodø Kommune kjøper Bertnesfallet (Bertnesfaldene).

Thorbjørn Olsen Hatter, Huer og Pelsvarer 10.April. Overtok forretningen etter J. O. Nora som har drevet med dette i ca 30 år. Forretningen ligger i Storgata 7.

Den Norske Sjømannsmisjonen Bodø.

1917 -

Futelva kraftstasjon (lagt ned i 1960)

Havnegaten 11.

Tordenskjold Apotek etablert av Ove Chr.Owe. (Se 1897) Usikkert men det nevnes i Svaneapotekboka at navnet komi 1915.

Idrettsklubben Grand ble stiftet den 21.April

Professor Schyttes gate 8, Malermester Johan Johansen. Endret/påbygd i i 1925

1918 -

Urtegårdsgata 18-32 "Ormen Lange"  (Kommunal)

Torvgata 16.

Rensåsgata 35, 37 og 39 Kvartal 62.

Prinsens gate 138, 140 og 142 kvartal 62.

Rønvikgata 3 (Kommunal)

Nøst gata 5 Det knudsenske hus eller Kanaan (Kommunal)

Nordland Canning Factory AS. Ragnar Schjølberg og R. Sannes.

Bodø Tennisklubb stiftet

1919 -

Bodin Tuberkolose sykehus (Etter 1953, Sykepleierskolen)

Nordlandsposten blir et Dagblad i Mars.

1920 -

NKL åpner et Engroslager den 18.Oktober. (Se 1928)

Bodø faglige Samorganisasjon ble stiftet 23. november og ved slutten av året sto 5 fagforeninger medtil sammen 324 medlemmer tilmeldt organisjonen.

Vågøynes Planteforsk etablert.

Innstrandens IL.

Johannes Olsen Møbelsnekker og Likkistefabrikk starter opp i Torvgata 10. Flytter til Storgata 22 i 1922. Se 1890 og 1922.

1921 -

Prinsensgate 43 "Kaalhus Gården" (I dag nr.143)

Dronningensgt.69 Skomaker Per Danielsen?

Nordland Margarinfabrikk, eier står som Olaf Tandberg i 1935. Denne mannen var også direktør for Tandberg & Co etter sin fars død.

En husvillebarakk ble bygget på Bodømyr av Kommunen pga bolignøden.

Bodø Elektriske Bureau

1922 -

Reinslettvn.3 "Haalogatun" (Fylkesmannsbolig).

Jentofts Minde blir utvidet.

Johannes Olsen Møbelsnekker og Likkistefabrikk flytter inn i Storgata 22. Her har det vært devet med Møbelsenkkeri i ca 40 år. Dette er den eneste Møbelsnekkeriet i byen og han driver også som sadelmaker og malerverksted.

Erling Sannes etableres 1.Oktober. Det ble ikke rederi før i 1932 og første skip var MS Mons.

1923 -

Biskop Krogs gate 15 - "Skattefogdgården" (Sykehuskontorer)

Fredensborgveien 112.

Fredensborgveien 109.

Prinsens gate 51

1924 -

Bodin Kraftstasjon.

Fredensborgveien 111.

Torvgata 14.

Fr. Anderssens vei 7. Pensjonat inntil 1930.

Grand Hotel utvider med ny fløy med saloon og spisesal (Tårn to).

Alfred Nilsson etableres.

Bodø Trevarefabrikk A/S starter opp i gården til Ole Martin Rognan i Biskop Kroghs gt.6 av Johan Rognan og Peder Hunstad. "Rønviks vel" ble også satt opp, uvist om det ble brukt av firmaet? Bygningen flyttet fra Sandnessjøen.

Heggmoen kraftstasjon taes i bruk i Desember.

1925 -

Folketallet er nå pr. 1.Januar 4836 personer i Bodø.

Skriverveien 8.

Professor Schyttes gate 11

Bodin kommune kjøper et hus på Reinsmoen av Hans Johnsen på Volden og gjør det om til et fattighus. Dette var ikke et virkelig fattighus men mer som hjelp til de som trengte husvær. Ble kalt for Reinsmogården og Johnsens Minne.

Bodø og Omegns Husmorlag stiftet 2.Februar.

1926 -

Lunden eller Ramstadhuset, nabohuset til Breidablikk på reinsletta står ferdig. (Se 1914)

Solparken

Speiderhytta

Fabrikk Schjølberg Langstranda

Kirkegaten 4 Baker Lillegård Dampbakeri, senere Hotell og Cafe.

Kongensgt. 48 i September.

Bodø Trevarefabrikk A/S bytter navn til A/S Bodø Trævarefabrikk i Desember, Peder Hunstad er ute av bedriften.

Professor Schyttes gate 13.

O.P.Fure etablert.

Magnus Øyesvold flytter inn i Kirkegata 1A i Januar. Se 1915.

Rønvik yngre Kvinnelag stiftet. I 1933 fikk også menn være med. Bethelforeningen. Se 1960.

Kristensens pensjonat i krysset Rensåsgata og Biskop Krogs gate.

1927 -

Sykehuset står ferdig vis a vis Rensåsen.

Tønsetgården Professor Schyttes gate 14A

Bodø Gamlehjem.

Professor Schyttes gate 14.

Omsetningslageret for mel, Kraftfor og Kunstgjødsel ble etablert, senere Felleslageret.

Det Nordlandske Dampskipsselskap dannet den 13.August. Et forslag fra SDS siden de hadde kjøpt DS ”Skjerstad” og satt den inn i rute mellom Saltdalen – Bodø – Trondheim. Det oppstod en del komplikasjoner med ruten på grunn av den pågående fraktekrigen som var her. DS Skjerstad ble overført 1. Juli.

Bodø Ball Klubb

1928 -

NKL overtar fabrikklokalene på Falkodden (Se 1898)

Tverlandet Idrestsforening stiftes den 28.Mai

1929 -

Prinsensgt 117 "Marmorslottet"

Veien opp til Turisthytta i September. Ble påbegynt i Juni.

1930 -

Frimurerlogen står ferdig på "Wensellstykket" som tomten ble kalt.

Storgt 4A SDS bygget  i et sammarbeid med NDS som var skilt ut av SDS.

NKL-Brygga tillbygg på Falkodden. Byggene mellom Jakhelln og Løvold i dagens bilde der utestedet "Avenue" ligger. (se 1928 og 1898).

Samirkerlaget Storgata 50/52 (Anna Benoniparken) antatt ferdig dette året etter brannen i Storgt.15 i 1928.

A/L Kjølelager på Valen står ferdig i 21.April dette året.

Parkveien 41, mulig 1928 er byggestart.

ca. Kongens gate 18 Sofie bugges hus. Her holdte Bodø Fysikalske Institutt til under navnet Bodø Massasje institutt. (Huset var oppført før 1936)

Kongens gate 10 Alfred Nilsson bygger nytt murbygg i forbindelse med gammelt trebyggtidligere eid av lærer Lie. Post og telegraf bygningen står her nå.

1931 -

Hernes Skole (Revet 1958)

Arvid Fische etableres. Han flytter til Trondheim i 1933 eller 1939 men beholder forretningen i Bodø.

Prinsens gate 119 (før krigen nr.13)

Kringkastingstasjonen ble etablert den 15 Februar.

Buntmaker Lund.

1932 -

Foreningen Nordlandsmuseets venner blir stiftet i Januar.

A/S Trevarefabrikken stiftet i August fra det gamle firmaet av Chr.Jæger og Peder Hunstad(Se 1924 og 1926). Kan nevnes at i Biskop Kroghs gt.6 ble det utstillingslokaler i første etasje.

Amtmann Heggesvei 2

Folkets hus ferdig. Ble skadet under krigen, overtatt av tyskerne for bruk til soldathjem.

Kaiannlegget sør/vest for tollboden ble vedtatt å bygge.

Fattighuset/fattiggården på Seivåg blir gjort om til gamlehjem.

Storgata 55. overlevde bombingen.

1933 -

Veien til Saltstraumen er ferdig. (Juni)

Kirkegaten 4 er bygd om til et hotell i mur.

1934 -

Amtmann Hegges vei 2 "Villa Medtun"

Ingvald P. Storvik starter opp  frisørsalong i Bodø (Bodin?). Han drev også med Frukt og tobakksforretning i flere år.

1935 -

Parkveien 51 " Bodø Barnehjem" tatt i bruk i 1958.

Veien til kjølelagret på Valen og Bro ferdig.

Rensåsgata 27 på våren.

1936 -

Fredensborgveien 102 og 103.

Margarinfabrikken i Sjøgata ferdig den 19.August.

Prinsensgate 9 (109)

Nordlandsmuseet overtar Fiskerimuseet den 10.Juli

IK Fram stiftet, i 1946 ble de slått sammen med IK Grand.

Bunkerstasjonen AS får den første Kullkrana (Bunkerapparat/Bunkersanlegg) i byen (Jakhelln?) den 2. November.

M. Fishes Kullkran (Bunkersanlegg 2) er også planlagt i drift i løpet av November, men var i drift i midten av Desember.

3 legeboliger blir oppført meldes det i November ved Sykehuset.

Murhuset i Prof.sch.gt er under oppføring i November. (Usikkert) 13 bolighus blir satt opp i slutten av dette året, medberegnet de 3 legeboligene ved sykehuset.

I Ramsongården, i den tidligere leiligheten til Advokat Angell åpener Fru B. Spørck et pensjonat den 11. November.

Shell Centrum åpner ny bensinstasjon med haller, et større anlegg for å imøtekomme den nye riksveien.

Byggingen av Håndverkeren på tomta til Arbeidersammfunnet i Havnegata 9 settes i gang den 22.Juli. Sto ferdig i 1937. (Der posten ligger i dag)

Den 2. November flytter Felleskjøpet og Statens Mellager til den tidligere "Uthaugbryggen".

Norrøna starter opp i Kirkegata 4 i huset til Baker lillegård.

1937 -

Sangerhallen i Rensåsen blir satt opp.

Sjøfartsbygningen

Turisthytta Nr.4. Dette er Turisthytte Nr.3 med et tilbygg utført av Erling Sannes. Sto ferdig 17.Juni med ny restaurant. Utbyggingen kan vi kalle for Turisthytta Nr.4 og denne hytta ble en stor suksess med over 50000 besøkende denne sommeren. Hytta ble rekviert av Tyskerne under krigen og ble satt i stand i 1945.

Ny Idrettsplass anlagt i juni. Vanskelig å holde gress på banen så det ble en spesiell mye grus/sand. Kostet 150000,-

Riksveien blir åpnet i Juli av Kong Haakon.

I november er Bodø kommune enig med Bodin om byutvidelse, dette innebærer 600 nye innbyggere og et areal på 1200 mål. Bodø ervherver vannrettighetene og har planer om ny hivedledning, som også kommer Bodin herred til gode. Bodin får 280000,- for dette.

Ny Sykepleierbolig blir vedtatt i juli.

Brynhild Berge Samuelsen åpner sin frisørsalong i Storgata 17 i Wedeges gård.(April)

Bodø Massasje Institutt bytter navn til Bodø Fysikalske Institutt (Se 1916)

Centrum Vulkaniseringsanstalt bytter navn i februar til Centrum Vulkanieringsverksted og flytter sin virksomhet fra Storgata 25 til Havnegata 3, i Frantzens gård.

Saltens Bilruter blir stiftet dette året.

Nordlandsmuseet hat kjøpt tomt i Bodøsjøen meldes det i Januar.

Mødrekontrollstasjon startes opp av Bodø Sanitetsforening. Kommunen tar over dette i 1951.

Nordly grendehus utvider med resturant fløy. (Se 1903 og 1984)

Baker lillegård starter opp i Torvgata 3, Tandbergs gård.

1938 -

Parkveien 51, Fra 1958  "Bodø Barnehjems Barnehage"

Bolighus ved Nyholmen fyr. Kilde -byen vårres/Nordlandsmuseet

 

1939 -

Nybygget til Grand hotell mot Sjøgata står ferdig i Mars.

Kvartal 201 bygges det for fult første hus er på plass, 30 til 40 er under oppføring denne sommeren.

NKL's Lagerbygg på kaia.

Utvidelse av Arne.W.Johansens hermetikkfabrikk. (Mulig sammenheng med 1942)

Otto Koch er ferdig med utvidelsen.

1940 -

Bodø Kretsfengsel(Ferdig på Høsten) Utbygget i 1991 og 1993.

Bygningene tilknyttet museumet i Bodøsjøen ferdig(Rorbu,Mølle og Stabbur) omtalt i 1939

Trevarefabrikken storgt.21b i Mars. Adresse nr.19 fra krigen.

Tandberggården er ferdig resturert med ny inngang og fasade i Mars.

Arvid Fische på snippen.

Den Engelske flypstripa står ferdig den 26.Mai

Utvidelse på Rønvik Asyl meldes det i Mai.

Under Krigen.

Bodø blir bombet den 27.Mai 1940 og det meste brenner opp. Det var skyting fra fly, fra og til i fra slutten av April til denne skjebnedagen. Juli 1940 blir det vedtatt og godkjent nye provisoriske brakker for handelsstanden på gamle bussholdeplassen vis a vis SDS i storgt. og på snippen. De første flytter inn i Nov/Des 1940. I nybygget til Arvid Fische på snippen flyttet Nordlandsposten trykkeri og redaksjon, Sundems Bokhandel og Svaneapoteket inn.

 

1940 -

Frelsesarmen får i gave fra Sverige ei stor brakke, denne brakka  lå på hjørnet rett over for der rådhuset nå ligger. Mot bassenget.

Nordland Boktrykkeri og Folkeskolen flytter inn i Trevarefabrikken-bygningen. Nå er adressen Storgt.19 som er den riktige.

Den Høyere skole har fått plass på Gamlehjemmet i August, de er usikker på når de kommer igang pga. matiellmangel.

Tordenskjold Apotek får plass i det gamle melkeutsalget på margarinfabrikken.

Parkveien 39 sto ferdig.

1941 -

Gamle Brannstasjonen (Krigshistorisk Museum)

Svenskebyen (1941-1943), gave fra Røde Kors Sverige.

Tordensjolds gt 4-10 "Terboven-husene"

Barnas Hus i gave fra Røde Kors Sverige.

Ca. Fram kino fikk bygget et brakke der Speiderhytta lå i Solparken. Omtalt som den stygge brakka i 1946 og adressen var Fredensborgveien.

Knaplund misjonsforening stiften den 28.Oktober av sognepret St. Digernes.

Ludolf Olsen mekaniske verksted etablert.

Bodø kirke flytter inn i Sangerhallen ved Rensåsen. Kirken har tidligere oppholdt seg i Bodin Kirke og tildels i friluft etter at kirkebygget brant ned.

1942 -

Fredensborgv.118 "Nordlans privatbank/Lensmannsgården".

AS Anlegg etablerer seg i Storgata 52 og et lager i Sjøgata. Første oppdrag var Arne W. Johnsens nye hermetikkfabrikk men dette ble stoppet av Tyskerne når sallingen såvidt tittet over terrenget (Uvist hvor og se 1939). Etter dette begynte de med undervanns fundamentet for Chr. Jakehllns nybygg og ei mindre trekai. Trekaia nedenfor torget ble også satt opp. To slipper på skibsverftet blir også startet opp og var ferdig i mellom 1944 og 1946?

Sosialtjenesten.

1943 -

Prinsensgate 131 "Opsahl Gjestegård"

Blokkhusene på langstranda blir eller er oppført. Siste hus revet i 1994.

Frostfilet fabrikken er kraftig utbygd og det jobber ca 1400 mennesker der.

1944 -

Trevarefabrikken sprenges av Tysketropper. Trevarefabrikken bygger brakke der Stasjonsbygningen til NSB er i dag, men måtte flytte den til Storgt.72 med det samme, pga forsvarsverket. Denne brakka ble revet i 1958. Folkeskolen fikk nå tilhold øst for Solparken, nær Fram Kino.( Se 1940)

Bryggeriet ble påbygd med ny kantine med marmorgulv.

Etter Krigen.

Oppbyggingen starter , BSR står for utarbeidelse av reguleringsplaner for byen. 1945 var et år med lite aktivitet, det er ikke før slutten av 1946 at man ser byen begynner å forme seg. De provisoriske brakker for handelsstanden på gamle bussholdeplassen vis a vis SDS i storgt. og på snippen er enda i bruk til og med 1951. BSR avslutter sitt arbeide høsten 1951 og offesielle sluttåret er 1952, med Rådhuset (1959) som absolutt siste bygg fra dette arbeidet.

 

1945 -

Bodø boktrykkeri og Nordlandsposten flytter inn i ei brakke på siden av nåværende bygg, Østsiden av Storgt. 11

Odds Bokahndel ble etablert i November.

1946 -

1.Januar dette året er det 5705 innbyggere i Bodø.

Bankgata 2 blir innlemmet i tomten Storgt.19 (Trevarefabrikken)

Henry Fribakk etablerer seg i ei brakke, senere i krysset Hålogalandsgata og Dronningens gate. Aviklet i 1990.

Speiderhytta i Rensåsesen vedtatt. (Omtalt i NP i Juni 1946)

Slaktermester Opsahl og Bakermester Mathisens nybygg står klar på høsten i Nyholsmgate.

Fiskerfagskolen Langstranda, lagt ned i 1948 og flyttet til Gravdal.

Bodø og Bodin Boligbyggerlag etableres den 9.November.

Bodø Flyklubb.

1947 -

Byen er i vekst, pr. 3.Desember 1946 er det totalt 7061 innbyggere i Bodø.

Brødrene Engeness Sandgata 5(Mars) 

Grand Hotel Storgata 3

Sjøgata 15, Jakhelln.

Fridthjov Andersens statue i Solparken og minnemerke på kirkegården.

Wiland i Sjøgata (saltsiloene).

Eidegården i Storgata 44.

Første gata etter krigen med asfalt er Prinsens gate.

Sundem.

Hermann og Harald Prestegård åpner butikk i Dronningens gate.(Des)

Nordland Margarinfabrikk Prinsensgt. 102 (Des) Senere Garderoberenseriet fra 1958.

Fiskeforetningen til Johan Strøm flytter inn i Nyholmsgaten 7 den 8.Juli.

Ved årslutt skal den nye kaibiten mellom Bunkers-stasjonen og Wilands Eiendom være ferdig.

Frostfilefabrikken blir solgt til Frostfilet A/S Trondheim i Juli. Hermetikkfbrikken blir også solgt til et firma i Trondheim.

Nordland Betongindustri starter opp i Nyholmsgata.

Prinsen gate 127

Øvre Bjørkåsen 18

Engmarkveien 3

1948 -

Brannstasjonen i Bankgata under tak i April, tatt i bruk Juni/Juli 1949 -

Storgata 56 "Godtemplarhuset" i Mai. Godtemplarhuset A/S har ledige foretningslokaer fra 1.November 1947.

Meieriet

Trevarefabrikken (Bohus).

Norrøna Hotel(Mai)

Bodø Boktrykkeri flytter inn i det nye bygget til Nordlandsposten i Juli.Storgata. 11(råbygget sto ferdig i Januar).

DS Bodin innvier den nye tredje slippen på skipsverfet i Februar. 

Karl Vikan Sjøgt.(Juli)

Brødrene Prestegård og Elektro A/S flytter inn i Peter Johnsens gård i Dronningensgt.(Juli).

Arvid Fische åpner sine dører etter 8 års venting i Kongensgate 77 (Jun)

Vinmonopolet flytter inn i apoteker Bergs nye gård i Storgata den 3.August og Storgatens Frukt og Tobakk i September

Samvirkelagets "Snarkjøp" åpner i Storgata 48 10.Desember. (Sambo 1)

Misjonshotelet er under bygging

Grimstadgården Torvgata 4 (Okt).

O.Johanson Storgata 28.

Ca. Tordenskjolds gate 20 og 21

Funksjonærboligene på Snippen ferdig. Oppført av flyplassutbyggerneog overtatt av NSB i 1953.

I november flyttes det inn i første huset i Småhuslaget. Boligbyggelagets første prosjekt med 20 småhus i Jonas Lies gt og Rauds gate. Våren 1949 er alle husene ferdig.

Svaneapoteket flytter inn i Storgata 6.

1949 -

Norges Bank under tak og taes i bruk i desember 1950

Storgata 1 "Merkurgården"  (Storgata 3 i dag).

Gustav Moe

Bankgata U.Skole offesielt åpnet. Elevene begynte i August som normalt -

Sjøgata 19 Jakhelln. 

Otto Koch åpnet 24.Mai 

Håndverkeren (April)

Fredensborgv.6 Johansens malerforetning(Mai) 

Nordlandsposten flytter inn i sitt eget nåværende bygg i Mai i Storgata 11 og Tordenskjold apotek og Papirhandelen flytter inn i NP's nye Bygg.

Torvagta 10c.

Grand Parfymeri, vis a vis Grand hotel åpner dørene i Juli. Dette samtidig som Merkurgården åpner.

Steinvollveien 25 på Tverlandet.

1950 -

Sparebanken i storgata 40

Betania i Kongens gate 12

Storgata 36 "Jarnæsgården" (Se 1966)

Gunnar Wedege Storgata 17.

Rensåsparken er ferdig.

Bodø Kunstgalleri flytter inn i loftetasjen på Nordlandsmuseet. April.

11 Mars står 18 tomannsboliger og en enmannsbolig ferdig reist i Hernesveien, de er klare for innflytning rundt påsketider dette året. Dette er Kvartal 202 (Ytre Hernesvei)

1951 -

Nordlandsbanken Storgata 38

Nilsen Nygaard

Kinobygget (Fram)

Første 1500m med rullebane er ferdig(Nov) 

Bodø Vaskeri

Oljetankannlegget på Burøya.

Helsestasjoen og Diagnosestasjone er offesielt åpnet i April.

Grunnstensnedleggese for Metodist kirken den 20.Oktober.

Ca. Storgata 80-86.

Ca. Havnegata 1.

Reinstien 3

Godøynes og Omegn Husmorforening.

Tannlege Holes gård i Storgata 13 står ferdig i Juni.

1952 - Offesielt sluttår for oppbygging etter krigen.

Post- og Telegrafbygget

Normal, innenriks rutetrafikk ble igangsatt på nyanlagt 2000 meter betongrullebane den 12. mai

Metodistkirka ble innviet den 24.Oktober.

Katolske kirke(St.Eysteins Kirke) utvider, opprettet i 1951.

Tandberg gården i Storgata 26.

J.Leding starter lakeringsverksted i Jordbruksveien 27

Kjølelageret på Valen gjennoppbygd etter brann i 1948 (Antatt)

Borettslag I, Hålogalandsgata (mellom Prinsensgate og Fredensborgveien)

Borettslag II i Vestbyen (Fugløyveien, Terneveien, Fredensborgveien)

Ca. Bankgata 57. Flyttet fra Hernes.

Nordbergs Hospits i Nyholmsgata 3

Sangerhallen (Rensåsen) revet.

1953 -

Flyplassterminalen. 

Sykepleierskolen overtar Bodin Tuberkulose Sykehus.

Jordbruksklubben Freidig ble stiftet 21.Mai på Bertnes

Georg Øyesvold og Bodø glassmagasin flytter inn i Storgata.14 15.Mai.

Bautaen over Fylkesmann Oluf Amundsen 12.Juni på Hålogatun.

Taxibanen(Paralellbanen) på flystasjonen står ferdig i slutten av Juli.

Bankgata 42, flyttet fra Bjørklund på Hernes.

Salten bilruter setter i gang med semitrailerdrift Bodø-Fauske

1954 -

Det er registrert 9327 personer Bodø i Desember.

Grunnstensnedleggelse Domkirken 27.Mai 

Frelsesarmeens nybygg blir innviet 11.Des

Sivert nilsens gate 54, E-verket.

Sambo 2 Hernesveien 12.

Breivikveien 25.

Prinsens gate 89

Nordlands Framtid i Storgata 9 ferdig i Jauar/Februar.

1955 -

Byen har nå 9603 innbyggere 1.November, ei dobbling fra 1925.

SDS lager og verksted i Sjøgata (under oppføring Mai 1954)

Østbyen borettslag, 104 boenheter(Hålogalandsgata fra Bankgata og østover?)

Tuv nye skole står ferdig i April.

Tuv nye samvirkelag står ferdig i April. Åpnes i Mai.

Bodin nye prestegård i begynnelsen av året.

Rådhusplassen rundt Norges Bank gjøres ferdig på høsten.

Totalavholdslaget i Desember i Storgata.

Kapellet og mannskapsmessa i Bodin leir innvies i Februar.

Bodø Skipsverft utvider med nytt Kabelverksted, Velferdsbygg og kontorer, ferdig i slutten av året.

Dronningens gate 57 (1954/55) Olaf Jakobsens kolonial, var kiosk og frisør i bygget også. Sambo 12 var her i slutten og ble lagt ned i ca. 1971.

1956 -

Etter folketellingen i Desember så har byen 10041 innbyggere.

Domkirken, vigslet i Oktober (1954-1956). Egentlig skulle kirken bli tatt i bruk den 27.Mai men pga mangel på hvit sement ble byggingen forsinket.

Bispeboligen i Breivika står ferdig i April/Mai.

Asphaugen VGS Trinn 1

Torget står ferdig i løpet av sommeren. Asfalten blir lagt i 1957.

Ekornes tar over Bertnes Ullvarefabrikk.

Øvermarka Borettslag i Holstveien.

Tungen Borettslag i Østbyen.

Vollan borettslag ved Aspåsen.

Det nye anlegget til Nordland Betongindustri står ferdig i Hammervika. Januar/februar.

Byens første Cafeteria åpner i April. Hospitset Kafe i Havnegata.

Bratten søppelfylling.

Sambo 3 Sandhorngata 14, senere Sambobasaren etter 1966/1967.

Haakon VII gate 42

1957 -

Sjøgata 17 Jakhelln.

Saltvern skole.

Fischebygget i Sjøgata 29 taes i bruk i Juli. Ny Kullkran også som jeg forstår.

Triangelheimen storgt.45

Bodø Sanitetsforening kjøper Fjelds Hospits i Dronningens gate og etablerer sykepensjonatet.

Bertnes Ullvarefabrikk legges ned og overføres til Harstad. Ekrones starter Produksjon av Madrasser i samme bygg i Juni.

Radiostasjonen på Hernes invies 1.Juli (Værstasjon)

Saltstraumen Turiststasjon brenner ned og det blir satt opp en ny. (Se 1979)

Ny bru over til Nyholmen ferdig. Et serviceverksted for for fiskeflåten blir også satt opp.

1958 -

Storgata 10 " Handelens Hus" (Se 1885, Bodø Athenæum deler på huset)

M. Tjærandsen i Storgata 30. (Se 1962)

Storgata 45 "Triangelheimen" 7.April.

Kjolesalongen

Hernes Skole revet.

Corner Cafe åpnet.

Utvidelsen av Norrøna hotel står ferdig i Sandgt.

Per Gullbrandsen bygningsartikler.

Rapp fabrikker starter opp. Dette var oppe i Stortinget høsten 1955. Regner med veien kom i denne perioden også.

A/L Bodø Kjøle- og Havnelager i Sjøgata 1. Rydmarkgården.

Trevarefabrikken får utstedt festeseddel på Sjøgt.28. Åpningen skjer i 1960.

Rønvik Samvirkelag (Sambo 7) JULI 1958.

Dronningens gate 42.

Høihilder-gården i Storgata 32. (?)

Center plast Saltstraumen.

1959 -

Rådhuset for Bodø.

Herredshuset for Bodin.

Rønvik Sykehus ferdig utbygd, 4.Mars

Trevarefabrikken (Bohus) utvider mot Sjøgata

Kronstad borettslag i Rønvik.

Aspmyra I borettslag ved Aspåsen skole, Hålogalandsgata.

Kommunevåpenet ble godkjent som det er nå. Gull sol mot en rød bakgrunn.

Ekspedisjonsbygningen ved flyplassen åpnet ca. 1. november

Sverre Granlunds vei 14

Lyngveien 11

Storgata 72

Arvid Fische AS utvider og åpner opp nytt bilverksted 2.Mars

Ludolf Olsens flytter inn i nybygget til Byggmester Apenes i Konrad Klausens vei i Januar.

1960 -

Bodø Gamlehjem utvidelse.

Trelasthandler K.Knudsen Moloveien(Mars)

Martinussengården på Falckodden rives for å gi plass til det nye Løvoldbygget. Se 1962

Margarinfabrikken får ny fasade(Mars).

Den siste handelsbrakka i storgt. blir revet(April)

Sambo 5 Gråholten(Mai)

Kilavik og kvanum AS Moloveien (Juni)

Ernst Frantzen og Konrad Wigdel, Dronningensgt.25

Fløttum Borettslag ved Herredshuset.

Torvgat 6 "Bjørnsen Sko" 29.April. Byggestart for dette bygget var i Juli 1959 (Se 1905 for en kort historie om firmaet).

Sambo kjøper Weisert-gården i krysset Bankgata/Hålogalandsgata, butikken taes i bruk i September og andre etasje skal brukes til bestyrerbolig. Fra våren var det planlagt friluftscafe og barnehave for at mødrene skulle få fred når de handlet. Dette er Sambo avd 6.

Kr. Eilertsens verksted står ferdig i Sjøgata 39.

Taxibua på Falckodden sto ferdig.

Skjærstadveien 2.

Bliksvær skole.

Rønvik Bedehus står ferdig, blir innviet i oktober 1963, Bethel. Se 1926.

1961 -

Hvalrossa i rådhusbassenget, gave i forbindelse til Bodø Sparebanks 100 års jubileum.

Kristus på domkirkas vestvegg.

Utvidelsen av Norrøna hotels spisesal mot gårdsplassen.(Sandgata)

Hybo borettslag. Krysset Sandhorngata og Gamle riksvei.

Shellbygget i Tollbugata 8 er under oppføring i August.

A/S P.Rasmussen i Dronningensgate åpner dørene den 4.Desember.

Whilelm Karslen i Moloveien, naboen til Soløybygget i November.

Sjøgata 37 Uniongården.

Rasmussens foretningsgård i Dronningensgate 48 står ferdig i Desember.

1962 -

Bodø jernbanestasjon 7.Juni. Første godstog i desember 1961, Første passasjertog i Februar 1962. Det absolutte første lokket som fikk prøvekjørt skinnegangen inn til stasjon var 13.Oktober 1960.

Løvold nybygg står ferdig 2. April

Bodø Sparebank utvider mot Dronningensgt. skulpturen "mor og barn" blir satt opp 27.Mars

Gullbransenbygget (April) m/Centrum Vulk Sjøgata 3.

Musikktribunen solparken

Wiland foretningsgård sjøgt.

Kortnes Borettslag. Mellom Snippen/Plassen og Rønvikveien.

Aspmyra II borettslag ved Aspåsen Skole, Hålogalandsgata.

Tilbygget på gymnaset/lærerhøgskolen i Torvgata 23 står ferdig.

M. Tjærandsen Storgata 30 utvider i mot Havnegata. (Se 1958)

Rekkehusene i Ramflogen/Engvollen (Vollen) sto ferdig.

Støver Skolekorps ser dagens lys i September.

Kaspersengården øverst/innerst i Storgata blir revet meldes det i Juli.

Sigmund Kristenesen kjøttforretning åpner selvbetjening i nytt tilbygg i Oktober.

Nonnene - "Barnevennen" - ferdigstilt.

1963 -

Nilsson (Sjøgata)

O.P Fure og Brødrene Johansen Sivert Nilsen 80 Nybygg.

Telegrafverket i sjøgata (Des).

Blokkene i Mæln.

Nordlands Framtid I Borettslag i Gen. Fleischersgt.15.

Nordlands Framtid II Borettslag, Langstranda.

Jentofthaugen borettslag (1959-1963)

Bøckmanngården i Torvgata.

Shell bygget i Sjøgata - Bygging pågår.

Løding skole (Gammelskola på Tverlandet).

Bodin kirke får løkkuppel etter ei resturering av kirken. Restaureingen var ferdig i 1964, i mellomtiden ble Kapellet ved Rønvik sykehus brukt.

Utgravingen av tomta til Fylkeshuset starter i Juni/Juli.

Skeid Supermarked på Skei åpner dørene i Juni. Innehaver A. Svendsgård

Løding skole innviet 12 Juni.

Reliffene på Herredshuset er under montering i September.

Vertikaldelt to-mannsbolig i Smed Qvales vei 19/21. Dette var det første huset som ble bygget i dette kvartalet nedenfor blokkene i Lagårdsveien og Leif Aunes vei.

Banan Mathisen (Bama) flytter inn i nybygg på Kortneset.

1964 -

Melkebaren starter opp tidlig på året i Storgt.16 der Husfliden hadde holdt hus. Husfliden fikk nye lokaler i samme bygg.

Kjerringøy ble sammen med deler av Skjerstad og Sørfold lagt til Bodin kommune 1.Jan

Asphaugen VGS Trinn 3

Linken fjernsynsender

Bodø Radio (Hammaren)

Bodin kirke restaurert og innviet den 13.Desember.

Bokos (Pengelotteriet)

Bodø Konfeksjonsfabrikk (BOKO) etablert.

Torshaugen I Borettslag i Smed Quales vei.

Myhrstykket borettslag i Hålogalandsgata 20.

Parkheimen borettslag for personer over 60 år, Sentrum. Biskop Kroghs gate.

Fishcebygget på snippen er offesilet åpnet 1.Juli

Telebo borettslag, Lagårdsveien 44 - 52.

Shellbygget, (med politistasjonen), i Sjøgata åpnet.

1965 -

Fylkeshuset 31.Oktober etter to års bygging (1963-1965)

Turisthytta Nr.5 i Mai

Chr.Jakhelln Stormyra. 

Saltens første lysløype ved Bodø på nyttårsaften 64.

Jernbanekaia er ferdig til jul(Ikke skurene)

Nordland betongs nye annlegg, 27 meter høyt(April)

Torshaugen II i Smed Quales vei.

Årnesheimen I Borettslag ved Bodin sykehjem.

Middagshaugen borettslag ved Aspåsen.

Steinhaugmyra Borettslag i Gildeskålveien. Vestbyen.

Sambo 12 (Sambo-Kjøp eller Rabattbutikken). Gården ble kjøpt av Olaf Jakobsen etter kolinialen ikke gikk så godt pga konkuransen med Sambo. Lagt ned i ca. 1971 (Se 1955)

General Fleischers gate 36.

Olahaugen, her legges det ut tomter for salg til 20 eneboliger og 5 vertikal-delte boliger.

Storgata 13B og 15, Her kommer Kaffestova, Norges brannkasse, Krinkastingen, Husflifen, Brødrene Prestegård og Mjelde Johnsen frisørsalong i Desember.

Saltens bilruter nye serviceanlegg i September.

Pipa til sykehuset er nesten ferdig meldes det i Oktober.

Nye Esso er ferdig på Tverlandet i Oktober.

Lorentz Alsos flytter inn i nytt bygg i Sjøgata i Oktober.

Otto Koch åpner daglivareforretning i November.

Sambo 4 i November.

1966 -

Skjellstad og co på Stormyra (Apr)

Aspåsen skole. Aulaen ferdig til byens jubileum 20.mai

Saltvern skole utvidelse. Barneskolen?

Aspmyra Stadion. Byggestart for tribunen var i August 1965. Gresset ble sådd på forsommeren 1965. Åpningskamp 11.september 1966 mellom Glimt og Mosjøen endte 10-0. Forkamp med guttelagene til Glimt og Grand endte 1-1.

Parkveien 51 " Bodø Barnehjem" utvidelse.

Tverlandet bilsenter(Aug)

Sambo1 åpner Corner kafe etter restureringen den 8.Januar

De første 10 husene på Alstad blir ferdig innenfor Asfaltverket i Stille dal.

Storgata 34. Anders Jarnæs åpner nytt bygg i storgt, Pettersen og Co i første og Bodø Elektriske Bureau i 2 etasje(Eneste rulletrappa nord for Kr.sund)(Se 1950)

Lungeavdelingen på Sykehuset står ferdig i sep.

Sambo 9 Tverlandet(Nov)

A og B skuret på Jernbanekaia(Antatt)

J.Leding starter bilverksted i Jordbruksv. 27

Asmund Brovoll starter tv og radioverksted i Moloveien.10 i Linds trelasthandel(Jun)

Sydvesten legges ned og AGA Mat ser muligheten å starte opp i dette lokalet, i Storgata 10. AGA bestemmer seg for satsing på Catring og mat siden kolonialene selger Agas sortiment mer og mer (Frukt, sjokolade og tobakk). (Se også 1901)

Sundby og Gundersen utvider i bakgården på høsten.

RAUD fabrikk etablert.

Eliasen Elektriske flytter inn i handelens hus/Sydvesten.

H.A.Moland åpner dagligvarebutikk i Smed Quales gt. i Juni.

1967 -

Rådhuset biblotekfløya

Soløybygget Moloveien 20.

Nordiasenteret storgt. 31(Mars)

Nye Sambo 6 Bankgt.36(Aug)

Nye Sambo 3 Sandhorngt.i Nov. gamle Sambo 3 blir sambobasaren

Lami Sulithjelmaveien(Nov)

Hålogalandsgt. ned fra Fylkeshuset er tatt i bruk.

De første blokkene i rønvika er ferdig og det bygges for harde livet i rønvikfjellet.(1967-1968)

Holmen Kolonial i dronningensgt. åpner kafe i 2.etasje(Okt)

Plastfabrikken i Jordbruksveien.23 starter sin produksjon(Sep)

Hagh&Co Bygger om.

Tordenskjoldbygget i Hanvegt. (Des) 

Hurtigruten tar i bruk Jernbanekaia

Bodøsjøen Camping 3 stjerners

Koch Supermarked(Mai).

Einmoen borettslag.

Engvoll borettslag på Volden.

Nedre Rønvik I borettslag.

Løvold nye bygg står ferdig (Byggetrinn 2) Se 1962.

Braathen begynner å fly til Bodø i April.

1968 -

Bodø og Bodin slås sammen 1 Januar

Østbyen skole. 

Hybelhuset for sykehuset i Sivert Nilsens vei ferdig(Jan)

O.P.Fure åpner ny bilhall i februar. 

Køff Engros i Jordbruksveien starter opp.

Sjøgutteskolen står ferdig på Mælen

Sementsiloen på langstranda.

Leif Aunes vei borettslag.

Sykehuset får flatt tak etter brannen i Februar.

Kapellet i forbindelse med sykehuset er ferdig tidlig på året, før sykehusbrannen.

Familiebryggen sto ferdig i Molo området etter April.

27 000 innbyggere i Bodø.Svømmehallen

Alstad Skole

Sparebanken utvidelse og ungdomssenteret åpner dørene.

Bodosjøen camping starter utbyggelse i April, 5 års byggeperiode(1969-1974)

J.Leding bil setter opp et tilbygg i Jordbruksv. 27 i Juli, og avikler i Sjøgt.37. -

LHL Blokka i kariveien 3 er ferdig. 

Statuen av Mathias Bonsach Krogh av kristofer Leirdal avdukes i Nordveggen på Domkirka den 12.Juni.

De første flytter inn i Bodøsjøen denne sommeren.

Felleskjøpet på stormyra(Mai)

Blokkene i Ramnflogen reiser seg. 

Rønvik farvehandel flytter fra Rønvikv.58 til Myrvollv.6

Medåsveien borettslag i Rønvik.

Øvrevoll borettslag.

Myra Borettslag i Østbyen.

Ringen Kino ser dagens lys, storsalen i 2.etg. i Håndverkeren blir tatt i bruk til dette formålet.

1970 -

Bodø Gamlehjem utvidelse.

Ramnfloget borettslag på Volden.

Husene i Anton Gisle Johnsens vei.

Utvidelsen av Bryggeriet mot Fredensborgveien sto ferdig, påbegynt i slutten av 1968. Revet i Desember 2015.

1971 -

SAS Royal Hotell

Parkeringsplassen ved SAS Royal hotell åpnes i begynnelsen av September.

Norrøna Hotel stenges for vanlig hotell-drift den 1 Oktober.

Løvold har kjøpt trelastkompaniet i Moloveien 12 og avvikler trelasthandelen. Dette er visst det andre store trelastfirmaet som legges ned.

Kjolesalongen .

Kleveland ElektroDiesel etablerer seg i Jordbruksveien 27

C skuret på jernbanekaia settes opp dette året.

Årnesheimen II borettslag

Reitan, Hovedkomandoen.

Frimurerlogens utbygg står ferdig og innvies den 8.Oktober.

Alstad Barneskole ble offisielt overlevert den 25.November.

Stormyrveien 8 "Løvini"

M.Tjærandsen åpner butikk i Rønvik i April. Dette var i et nytt bygg i Rønvikkrysset.

Nilsson i Sjøgata åpner opp "Varmesenteret" i Dronningens gt 9.

Ungdomsklubb åpner på Tverlandet i begynnelsen av September i Tverlandet samfunnshus.

Sjøflyruten Bodø-Tromsø blir lagt ned i Oktober. Widerøe vil selge tre fly pga dette, staten mener disse flyene kan brukes til ambulanseoppdrag. Siste Otter skulle til Svolvær men pga tette snøbyger ble denne turen innstilt. I steden for gikk turen pussig nok til Svolvær i et ambulanseoppdrag den 9.Oktober. Overrekkelse av blomster til siste passasjer ble ikke noe av. Det siste flyet tok farvel med Bodø den 2 November før det satt kursen til Fornebu.

Bounty bar på Monty ser dagens lys i Oktober.

Bodin Kirkegård starter med utvidelsen i Oktober. Den kan ikke taes i bruk før våren 1973.

Elektronikkcentralen åpner sine dører i Bankgata 13 i Oktober av Per Loe og Bjørn Bjørnstad. Forretningen holder til i de tidligere S. Pleyem Erichsens kolonialforretning.

Folketannrøkta i Bankgata er under planlegging. Uvist når dette bygget sto ferdig, mulig 1973?

Etter fire års prosjektarbeid så settes Norges første online data system i drift i Nordlandsbanken i sammarbeid med Nordlandsdata i Oktober.

Fyrhusene på Nyholmen blir tatt over av Kommunen og det er fare for at de blir revet.

Kjerringøy har fått den første gressbanen meldes det den 4.Oktober.

Sambo 15 Hunstad moderniseres.

Salten slakteri på Alstad blir tatt i bruk i slutten av Mars.

Kåre Østbø flytter inn i nye lokaler i Verkstedveien på Stormyra.

YE skiltene inføres 1 April.

Volden supermarked åpner sine dørene 25 Mars.

Per Kure-Scandia i nye lokaler på Stormyra. (Hvor?)

Bodø Mc klubb flytter inn i Dreyfushammeren i Mars.

Gammel gård ved Forsøksgården på Vågøya rives, huset er mest sannsylig 200 år gammelt.

Prinsen gate 89C blir omgjort til husbygging, her var det en lekeplass.

Rensåsen Bensinstasjon får seddelautomat i April, dermed er den første stasjonen med mulighet å fylle hele døgnet. Det er også reklame i avisen i 1971 at man kan tanke selv. Det finnes også veiledning om hvordan man skal gjøre det.

1972 -

Nye sykehusfløya, Nordflya sto ferdig sto ferdig. De første flytter inn i november 1972, hovedinnflyttinga skjer i Mars 1973. Selve innvielsen skjer i 7.November 1973.

Lærerhøgskolen i Rønvika. Utbygget i 1983 og 1990.

Bodø Sanitesforenings Barnehage på Zephyrhaugen starter opp den 21.August.

Bodins meieri nye tankanlegg står ferdig.

Harald A.Møller tar over Lorentz Allsos forretninger i Bodø. Firmaet blir hetende Harald A.Møller Nord Norge AS.  (Se 1975)

1973 -

Bodø Elverk (Sivert Nielsensgate 52)

Årnesheimen III borettslag

1974 -

Kirkhaugen Skole.

Møbelhuset A/S Etablert i K.Nilsen-Nygårds bolig ved Frimurerlogen i Juni.

Rødbrekka borettslag på Langåsen.

Bodøsjøen borettslag ved Bodøsjøveien/Ankerveien/Garnveien.

Setsaas bygget i krysset H7.gt og Jordbruksveien sto ferdig.

1975 -

Mathisens gatekjøkken ved SAS hotellet 2.Februar dette året.

Rønvik barneskole.

Tegelverket ble revet.

Nordstrandveien 41.

Nordlandsbanken utvider mot Dr.gt.

Otto Koch utvidelse 2etg.

NKL Stormyra.

Ringen kino konkurs og Håndverkerforeningen tar over driften.

Terrassehusene i Junkerveien (Usikkert).

Olav V gt. 98 A.

Harald A.Møller bygger nytt bygg på Stormyra. Møller tok over Allsos forretning i 1972.

1976 -

Tanberg etablert på stormyra (Servicesentralen - nå Europris)

NKL Stormyra (Nå City Nord)

Høgåsen I Borettslag på Tverlandet.

Høgåsen II borettslag på Tverlandet.

Smålia borettslag på Hunstad.

Gågata åpnet 1.juni med offisiell åpning 10.juni.

Jentofts Minde blir restaurert.

Biltilsynet/Trafikkstasjon står ferdig.

1977 -

Løvold Breivika

Parkometer i Bodø sentrum.

Støver skole(April)

Galnåsmyra borettslag på Hunstad (Stærkassene)

Nymo Makin

1978 -

Stordalshallen

Tusenhjemmet revet 

Mudringen av Rønvikleira starter 

ABC Møbler (Alstad).

Storgt. 27/29 Tidligere Vinmonopolet og arbeidsformidlingen.

Årnesheimen IV borettslag ved Bodø Lærerhøyskole.

Sentret borettslag på Hunstad (Stærkassene)

Saltens Bilruter Stormyra                   

Bryggeriet skifter navn og logo til Nordlandsbryggeriet, de kjøper lagret på leira og gjør endringer og oppgraderinger med ny fasade i Bankgata i Februar.

Firmaet Gillekrysset AS etableresi November etter konkursen for Krysset AS i samme bygg ved Gillsenkrysset.

1979 -

Saltstraumbrua

Nordvikbygget

Post- og Telegrafbygget utvidelse.

Gimle Fritidssenter åpner i Buggegården i Bankgata.

Saltstraumen Hotell står ferdig.

1980 -

Trålveien 50, Alstad.

Halvard Kvalnes startet opp Bertnes Geosenter

 

1981 -

City Nord (Domus)

Godsterminalen(Hurtigrutekaia)

Hellran borettslag i Hellmyrbruddet.

Gjæran borettslag i Mørkvedtråkket.

NDS går inn SDS. (Se 1927) Selskapet er historie.

1982 -

Sparebanken utvider i Dronningensgate.

Rabatten (Netto). Køff Engros A/S NORD leier 1.etg fra 15.Feb i 1.etg, ABC Møbler. Netto blir solgt i 1989.

Fiskernes Bank/Kredittkassen etableres i byen.

Nordlands Framtid sitt nye bygg i Sjøgata er under oppføring dette året.

1983 -

Tverlandskirken

Katolske kirke(St.Eysteins Kirke) ny kirke.

Kjellmyra Borettslag.

Knuthaugen borettslag.

Messiosen borettslag i Myrullveien.

Ringen kino lagt ned.

1984 -

Tårnvik på Kjerringøy innlemmet i Bodø

A/L Nordly grendehus hadde innvielsesfest 31. mars. (Se 1903 og 1937)

Bodin VGS, Mørkved starter opp fra høsten.

Nordstrandveien Borettslag.

Årnessletta I Borettslag.

Løding borettslag på Tverlandet.

Løpstrand borettslag i Løpsmarka.

Nonshaugen borettslag i Løpsmarka.

Enga borettslag i Rakleveien 29.

ca. Cash and Carry Stormyra på firkanten. Lå Tidligere i Sjøgata 37 og erstattet butikken Basis.

Basis fritidssenter åpner i November i Sjøgata 37 etter Norrøna Fritidssenter/ungdomsklubb lukket sine dører i Januar samme år. Navnet ble tatt etter tidligere butikk Basis, eiet av Koch. Uvist når Basis som butikk ble annlagt.

Malerstua Bankgata 9 i April.

1985 -

Dreyfushammarn 11 (Rønvikleira)

Trefeltsveien åpner.

A/S Trevarefabrikkens lagerbygg i Tømmerveien 2-4 er ferdig i Desember.

Høglia borettslag.

Lifoten borettslag i Hokkåsflata, Mørkvedmarka.

Mørkved terasse I i Hokkåsterrassen.

MaxMat på langstranda etableres 1.Januar.

1986 -

Diplomat hotell åpner 1.Juli

Rein borettslag i Rønvikveien 11. Eldreboliger.

1987 -

City Nord utvidelse (Bygg og Bo i NKL bygg)

Årnessletta II Borettslag I nedre Rønvik.

Mørkved Terrasse II i Hokkåsterrassen.

Dronningens gate 28.

1988 -

Lagården Terrasse

Fiskernes Bank Sjøgt. 21 (Nordea)

Bjørndalslia Borettslag.

Hokkåsen Midtre borettslag.

Mørkvedtorget borettslag i Tiurveien.

R.Kjeldsberg etableres i byen, de kjøper opp Kristine Oppegård og Harry Fygle 1.Mai.

Skeidhaugen 12

Paviljongen åpner på Torvet

1989 -

Moloveien 10 "Statens Hus"

Jordbruket Borettslag i Østbyen. Gamle Lamibygget i Sulithjelmaveien.

Mellommyra borettslag i Greisdalsveien.

AS Salten gummiservice i Olav 5 gt åpner sine dører 12/13 April.

Fram Kino åpner sine dører den 17.Mai etter ombygging. Første film på lerrete er Rain Man.

Fiskernes Bank/Kredittkassen åpner dørene i Sjøgata den 23.Januar.

Nordasfalt i Kvalvika blir stiftet i Januar.

Ny bro over Bodøelva i Bodøsjøen friluftsområde. Bygget av Asphaugen Vidregående skole.

Widerøes nye anlegg står ferdig på Langstranda i Februar.

REMA 1000 åpner butikken på Stormyra i Januar.

Nordasfalt etablerer seg i steinbruddet i Kvalvika, splittet fra det tidligere Nor-Vei AS

Televerkets EDB senter åpner på Rønvikleira i Mars.

Mørkvedmarka Barnehage står ferdig og offisielt innviet i slutten av Februar.

Linco Frakt etablert i Februar/Mars. Har sitt utspring i fra Polar Express.

1990 -

Bodø Lufthavn ny terminal.

Leitebakken borettslag (1989/1990)

Skagen Hotell.

1991 -

Nordlandshallen

Malingslageret til Haugen brant ned.

Trevarefabrikken deles og nytt navn er på plass på Alstad.

Årnesheimen IV Påbygg (Se 1978)

Håndverks og industriforeningen er ferdig med å bygge om Storgata 23, Håndverkeren.

Bodø kulturhus åpnet i ei ombygd Aspåsen skole (1966) i anledning byens 175 årsjubileum.

1992 -

Glasshuset.

1993 -

Skulpturlandskap Nordland - Moloen

Vestre Park borettslag i Stadionparken.

Saltcern skole, mellombygget. Se 1957 og 1966.

1994 -

Norsk Luftfartsmuseum.

City Nord utvidelse (Overgang til Bygg og Bo)

Østre Park Borettslag, Krysset Hålogalandsgata og Gamle Riksvei.

Kongsgården, Mørkved.

Fire høgskoler slått sammen til «Høgskolen i Bodø» 1994-2011.

Sykepleiehøgskola flyttet fra Rønvikveien/Leite til høgskola på Mørkved.

1995 -

Tusenhjemmet.

Søndre Park borettslag i Stadionparken.

Bilforretningen Arvid Fische AS på snippen rives før bygging av nytt politihus

1996 -

Salten politidistrikt (Snippen)

Nordre Park borettslag i Stadionparken.

Saltstraumen Opplevelsessenter.

1997 -

Politihøgskolen (Mørkved)

Rønvik kirken ble vigslet 1. søndag i advent 30.Nov.

Storgata 35b.

1998 -

Trekanten kjøpesenter

City Nord utvidelse (Dekke over Bygg og Bo)

Grand Hotel åpner den nye fløyen i Sjøgata i April. Disse planene var tenkt gjenomført på slutten av 50 tallet men pga dødsfall, så man ikke økonomi til å utføre disse planene. Ellers flyttet NB inn i lokalene der spisesalen var og ny tilknytning til glasshuset.

Engentunet Borettslag i Louise Engensvei.

Presthaugen Borettslag i Diakonveien 13.

Fire-felten på Mørkved i Oktober.

1999 -

Moloveien 10 "Statens Hus" (Trinn2)

Ungbo 1 på Skeidhaugen.

Grønnåstunet borettslag.

Bodin Allé i Kløverengveien og Rødkløveren, Hellmyra ved Maskinisten.

Frimurerlogen er ferdig utbygd.

Storgata 33 blir revet.

2000 -

Energihuset på Rønvikleira -

Nordlansbanken Moloveien 16 -

Thon Hotell Moloveien 14 -

Soløybygget Moloveien 20 utvider.

Glimt borettslag på Aspmyra stadion.

Zefyrhaugen borettslag mellom Sivert Nielsens gt. og Parkveien rett bak sykehuset.

Prestmarka borettslag i Diakonveien/Prestmarkveien.

2001 -

Otto Koch stor utvidelse.

Parallellen borettslag på Alstad.

Ludvighagen borettslag i Venstre Grønnåsen 4.

Torg-garasjen blir til.

2002 -

Salten krematorium (Bodin Kirkegård)

Zephyr Hotel i forbindelse med Sykehuset, Biskop kroghs gt.21.

Parken borettslag, Parkveien ved Rensåsen.

Solsiden borettslag på Sørskråningen i Zefyrhaugen.

Alstad Terrasse borettslag på Alstadtoppen 26.

Prestekragen borettslag i Diakonveien 61.

2003 -

Bodø Spektrum -

Hurtigbåtterminalen.

Parkveien 80/82

Sivert Nilelsens gt.37 A/B

Nedre Rønvik Terrasse.

2004 -

Nordlandsbadet.

Sivert Nielsen gt.52 A/B/C

Rønvik Terrasse i Nedre Rønvik.

Blåklokka borettslag, Plassmyra/Stormyra.

Rensåsparken borettslag.

Hålogatun borettslag i Reinslettveien.

Trollungan borettslag på Mørkved.

Lærerutdanninga (tidligere Bodø lærerhøgskole) flyttet fra nedre Rønvik til høgskola på Mørkved.

Bodøsjøen skole (1-10 klasse) tatt i bruk i august.

Bodø Gamlhjem blir revet (se 2006)

2005 -

Skjerstad slåes sammen med Bodø 1.Januar

Jakhelln Brygge

Bodø Alders og Sykehjem.

Bodø VGS og Asphaugen VGS slås sammen.

Alsgård borettslag i Bodøsjøen.

Parkveien 80 "Eldreboliger"

Badeparken 1.

Moloveien 8 i desember.

2006 -

Metodist kirken avvigslet 4. juni 2006 og revet.(Prinsensgt.113)

O-Fløyen i forbindelse med sykehuset ferdig til Jul, men tatt i bruk 2007 (Biskop kroghs gt.21).

Holmtunet borettslag i Nordstrandveien.

Hvitveisen borettslag på Hovdejordet. Krysset Thalleveien og Kirkeveien.

Spektrum Allè. Ligger mellom hålogalandsgata og Nordlandshallen/badeland.

Det nye gamlehjemmet innvies på den gamle tomta fra 1927.

2007 -

Den nye Metodistkirken I nytt bygg på samme plass i Prinsensgt.113.

Kløverenga borettslag på Hovdejordet.

Alstad Panorama borettslag i Trålveien 21.

Bodøsjøtunet borettslag i Garnveien.

Sjøgata 6 "Margarinfrabrikk tomta"

2008 -

Solparken borettslag

2009 -

Sjøgata NAV

Prinsensgate 124, utvidelse av Tusenhjemmet.

Glassveggen, Bodøsjøveien.

2011 -

Universitetet i Nordland

City Nord utvidelse

Sjøgata 45-47 "Luftfartstilsynet"

2012 -

Kaiskurene vis a vis Sjøfartsbygningen rives på høsten.

Forlengelse av gamle riksvei og koblet til Kongens gate, ferdig i Oktober.

Asphaugen VGS, riving startet i Novemeber. Planlagt byggestart dette året.

Bodø Storsenter åpener den første butikken i Desember på stormyra (Toy's R us)

Moloveien 6

2013 -

Rensåsgata 21-23, 25(1897) og 27(1935) rives i Mai.

Uno X Stille Dal i Juni.

Coop prix bodøsjøen og støver,

Kiwi ved luftfartmuseet og på rønvikleira.

Rema 1000 på leira og støver.

MIND-senteret i Bratten.

De private barnehager. PBL bygget i krysset Hålogalandsgata og Prinsens gate åpnet i slutten av August.

Parkeringsplass opprettes i kvartal 99, parken nedenfor Fylkeshuset.

Hunstad Kirke kirke inviet den 20.oktober.

Mathisens gatekjøkken på hvavna er historie den 5.November.

Ny bru i Hopen ferdig i November.

2014 -

Bodø energi varme montert midlertidig fjernvarmeanlegg i krysset Prinsensgate * Hålogalandsgata. Ved fylkeshusets vestvegg. 2 stk 17 meter høye stålpiper og 3 konteinere på bakkenivå. Pipene demontert desember 2015.

Moloveien 2 med Prixbutikk i krysset med Prinsensgate.

Kulturkvartalet åpnet i november. Inneholder Stormen konserthus på den tidligere bussholdeplassen og Stormen bibliotek på den tidligere parkeringsplassen vis-avis Radisson-hotellet.

Scandic Havet er med sine 17 etasjer den 21.Juli, Nord-Norges høyeste bygg vis a vis Løvold.

2015 -

Rapp Hydema legges ned som produksjonsbedrift i Bodø.

Bankgatahallen (flerbrukshall) åpnet 27. august. Pris 82 mill.kr.

Bryggeriet rives i Desember, tilbake står den eldste hovedbygningen som er vernet.

Carl Johan Gerss, Bodøs første handelsborger. Han var innblandet i i Bodøsaken http://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Johan_Gerss

Bodøsaken 1818 -http://www.bodo.kommune.no/neted/upload/attachment/site/group1/Bodoesaken.pdf

Kilder for innbyggertall på 1800 tallet er "Byen og Hotellet" av Erling Skindlo og Boka "Nordland landbruksskole, Bodø" av knut Moe og Nettsiden Historien om Bodø. For 1801 er det folketellingen som ligger til grunn. (De tallen fra bøkerne som er oppgitt kan være noe feil.)Hovedkilde har etterhvert blitt Nordlandsposten med bla.

Svaneapoteket : 1794-1994,

Fb-Gruppa, Bodø før og nå - Arkitekturguiden for NordNorge - Bloggen Tid & rom  - byen vårres - Finn.no Kart - wikipedia - store norske leksikon - Bodø kommune - Axel Coldevin - Bodin bygdebøker - Historien om Bodø(nettsiden) - Byen og Hotellet(Skindlo). Bodø Boligbyggelag og spesielt nb.no sitt arkiv av bøker og literatur.

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus